ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BM METAAL GROEP B.V.

tevens handelend onder de naam BM Metaal (KvK-nummer: 71205764)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BM Metaal Groep B.V., op alle overeenkomsten die BM Metaal Groep B.V. sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door BM Metaal Groep B.V. zijn aanvaard.

1.2.   BM Metaal Groep B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt hierna aangeduid als “BM Metaal”. De wederpartij wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.

1.3.   Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Opdrachtgever en BM Metaal gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. BM Metaal houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1.   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

2.2.   Als Opdrachtgever aan BM Metaal gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag BM Metaal uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.3.   Indien een aanbieding niet wordt aanvaard, heeft BM Metaal het recht de gemaakte kosten voor het doen van een aanbod bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4.   Indien deze algemene voorwaarden niet door de Opdrachtgever van de hand worden gewezen en/of uitvoering wordt gegeven aan het aanbod of de offerte, dan worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt BM Metaal de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door BM Metaal gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, maatopgaven, berekeningen of andersoortige door BM Metaal vervaardigde en/of aan Opdrachtgever aangeleverde informatie, in de breedste zin van het woord.

3.2.   De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van BM Metaal ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BM Metaal niet worden gekopieerd, gebruikt, verspreid of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan BM Metaal per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 20.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3.   Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door BM Metaal gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan BM Metaal een boete verschuldigd van € 500 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.   Opdrachtgever kan geen rechten of aanspraken ontlenen aan adviezen en informatie die hij van BM Metaal krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeengekomen opdracht.

4.2.   Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, modellen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4.3.   Opdrachtgever vrijwaart BM Metaal voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4.   Opdrachtgever mag de materialen die BM Metaal wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als BM Metaal hierdoor schade lijdt, komt deze volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd en uitvoeringsperiode

5.1.   De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door BM Metaal bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat BM Metaal er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.2.   De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van BM Metaal, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3.   a.  Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke BM Metaal bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan BM Metaal de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van BM Metaal kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

  1. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van BM Metaal kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  2. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door BM Metaal worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van BM Metaal kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
  3. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.4.   Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.   Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat BM Metaal deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

6.2.   Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en BM Metaal overeenkomen dat BM Metaal voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.

6.3.   Als sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van BM Metaal.

6.4.   Op alle zaken die zich van of namens de Opdrachtgever onder BM Metaal bevinden, heeft BM Metaal een retentierecht zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens BM Metaal heeft voldaan.

Artikel 7: Prijswijzigingen

7.1.   Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door BM Metaal worden doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.2.   Als er goederen door Opdrachtgever worden aangeleverd en BM Metaal bereid is deze te gebruiken, mag BM Metaal maximaal 30% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht / Overmacht

8.1.   BM Metaal heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen.

8.2.   Onder overmacht wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van BM Metaal (waaronder transporteurs) niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen, het weer, natuurrampen, brand, stakingen en/of werkonderbreking, wegblokkades, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, storingen in telecommunicatieapparatuur, alles zowel in het bedrijf van BM Metaal als bij derden, van wie BM Metaal de benodigde materialen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

8.3.   Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of beëindiging in de zin van dit artikel geleden of nog te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.   Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. BM Metaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade, van welke aard ook, als gevolg van het niet verkrijgen van de desbetreffende vergunningen c.q. het niet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

9.2    In de prijs van het werk zijn niet begrepen: (1) de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, (2) de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, (3) de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, (4) de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval en (5) reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid of van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag BM Metaal bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van BM Metaal.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat BM Metaal zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van BM Metaal, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van BM Metaal dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor BM Metaal uit de vertraging voortvloeiende schade.

11.4. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de hiervoor in lid 2 genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen van verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Als sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: (1) Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, of (2) het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen (neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd) of (3) BM Metaal aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd of (4) Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan BM Metaal binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het werk. Opdrachtgever dient BM Metaal alsdan in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. Deze algemene voorwaarden zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart BM Metaal voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. BM Metaal is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BM Metaal toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen BM Metaal verzekerd is. De verplichting tot schadevergoeding zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitbetaald.

13.2. Als het voor BM Metaal ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot 15% van het bedrag dat door BM Metaal voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht. Als BM Metaal om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom exclusief btw. Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% exclusief btw van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. bedrijfsschade en/of gevolgschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieschade, reis- en verblijfkosten, transportkosten en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van BM Metaal.

13.4. BM Metaal is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Opdrachtgever zal BM Metaal de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5  Opdrachtgever vrijwaart BM Metaal voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door BM Metaal geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor BM Metaal in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie

14.1. BM Metaal staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat BM Metaal voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Indien blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk is, zal BM Metaal deze herstellen/vervangen. De delen die bij BM Metaal hersteld of door BM Metaal vervangen worden, moeten franco aan BM Metaal worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat BM Metaal voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal BM Metaal de keuze maken of hij (1) de bewerking opnieuw uitvoert (in dat geval moet Opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren), of (2)     het gebrek herstelt (in dat geval moet Opdrachtgever het materiaal franco aan BM Metaal terugzenden) of (3) opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak, dan staat BM Metaal gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan BM Metaal worden teruggezonden. Daarna zal BM Metaal de keuze maken of hij         de zaak herstelt, vervangt of          Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat BM Metaal voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Indien blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal BM Metaal dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en BM Metaal dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7  Opdrachtgever moet BM Metaal in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van BM Metaal heeft voldaan.

14.8  Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van Opdrachtgever.

14.9. Bovengenoemde garanties vervallen, zodra de Opdrachtgever de overeengekomen prestatie of zaak heeft verwerkt, toegepast of heeft geleverd aan een derde.

Artikel 15: Reclamaties / Klachtplicht

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij BM Metaal heeft gereclameerd. Ieder recht en verweer voor Opdrachtgever gegrond op het feit dat de geleverde zaak en/of dienst niet aan de overeenkomst zou beantwoorden, verjaart in elk geval door verloop van zes maanden na levering van de zaak of verrichting van de dienst.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

 

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van BM Metaal of op een door BM Metaal aangewezen rekening en dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen dertig dagen na factuurdatum en bij termijnbetaling:

–   50% van de totale prijs bij opdracht;

-.. 40% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

–   10% van de totale prijs bij oplevering;

17.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers ieder hoofdelijk jegens BM Metaal aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

17.4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van BM Metaal een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. BM Metaal heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

17.5. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op BM Metaal te verrekenen is uitgesloten.

17.6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als een betalingstermijn is overschreden, Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd, Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever direct rente aan BM Metaal verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.8. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan BM Metaal alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,=                      15%

over het meerdere tot € 6.000,=            10%

over het meerdere tot € 15.000,=            8%

over het meerdere tot € 60.000,=            5%

over het meerdere vanaf € 60.000,=         3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.9. Als BM Metaal in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18: Uitgebreid eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft BM Metaal eigenaar van alle geleverde zaken zolang Opdrachtgever: (1) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten of (2) voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen of (3)                vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een uitgebreid eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of aan derden in gebruik geven. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht BM Metaal daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

18.3. Nadat BM Metaal zijn uitgebreide eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle geleverde zaken terug halen en zal een creditnota aan Opdrachtgever worden toegezonden. Opdrachtgever staat BM Metaal toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als BM Metaal geen beroep kan doen op zijn uitgebreide eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan BM Metaal te verpanden of op andere wijze zekerheid te stellen.

Artikel 19: Beëindiging

Als Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van BM Metaal en BM Metaal hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. BM Metaal heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en alle andere kosten die redelijkerwijs gemaakt dienen te worden als gevolg van de voortijdige beëindiging (zoals onder meer kosten met betrekking tot ingeschakelde derden).

Artikel 20: Overige bepalingen

20.1. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar zijn, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. Opdrachtgever en BM Metaal zullen alsdan zoveel mogelijk handelen naar de geest van de nietige of vernietigde bepaling.

20.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van BM Metaal de rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden en/of uit de overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

21.2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

21.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van BM Metaal neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. BM Metaal mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.